---

08.06.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK

72290 Novi Travnik – Tel/fax: 030/790-816, 030 792-718 – E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Broj: 02-3-37-371-17/18

Novi Travnik: 23.5.2018.godine

 

 

Temeljem članka 70. stavak 1. i 3. ZakonaojavnimnabavamaBiHSl. glasnik BiH, broj 39/14) i članka 26. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK (Sl. novine KSB/SBK, broj 16/12), ravnatelj Zavoda Dragan Solomun mr.ph., uz suglasnost zamjenika direktora Salema Hodžić, dipl. oec. donosi:

 

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

I

    U pregovaračkom postupku nabave bez objave obavijesti o nabavi, broj 02-3-37-371/18, ponuda ponuditelja „OCEAN“ d.o.o. Travnik, proglašava se prihvatljivom, te se imenovanom ponuditelju dodjeljuje ugovor za nabavu usluga:

-        tehnička i funkconalna podrška za integralni softver za podršku procesima trezorskog poslovanja

-        tehnička i funkcionalna podrška za 100 licenci aplikativnog softvera za plaće,

-        korištenje hardverske platforme isporučitelja za potrebe funkcioniranja softvera za trezorsko poslovanje.

 

II

    Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuditelju koji je 

    sudjelovao u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak 2. Zakona o     

    javnim nabavama.

III

Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Ugovornog tijela istodobno s upućivanjem Odluke ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javne nabave.

 

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 02-3-371/18 od 23.4.2018.godine.

Javna nabava provedena je pregovaračkim postupkom javne nabave bez objave obavijesti.

Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave imenovano je Odlukom broj 02-3-37-371-3/18 od 08.05.2018.godine.

U prvoj fazi pregovaračkog postupka ponuditelj kojem je upućena dokumentacija „OCEAN“ d.o.o. Travnik dostavio je Zahtjev za sudjelovanje koji je ocijenjen kao kvalificiran.

U drugoj fazi postupka ponuditelj je na temelju Poziva za dostavu početnih ponuda i pregovaranje dostavio početnu ponudu na temelju koje je izvršeno pregovaranje dana 18.5.2018.godine.

U trečoj fazi postupka na temelju Poziva za dostavljanje konačne ponude, ponuditelj je dostavio konačnu ponudu koja je ocijenjena kao prihvatljiva, o čemu je povjerenstvo dostavilo Zapisnik broj 02-3-37-371-15/18 od 23.5.2018.godine.

Konačna cijena ponude bez PDV-a je 18.388,77 KM koju Ugovorno tijelo smatra prihvatljivom, te je donijelo odluku kao u dispozitivu.

 

Ugovorno tijelo je prihvatilo prijedlog i donijelo odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom tijelu, u roku pet dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 

Dostavljeno:

- ponuditelju „OCEAN“ d.o.o. Travnik

- Služba za računovodstveno financijske poslove

- a/a

 

 

                                                                                        RAVNATELJ

                                                                         ______________________

                                                                     Dragan Solomun, mr.ph 

                                                

                                                                         ZAMJENIK DIREKTORA

                                                                     ___________________________

                                                                        Salem Hodžić, dipl.ecc

                                                                            

                                                                             

 

 

                                                                             

 

Premije

Kontakt

 Ravnatelj: Dragan Solomun, mr.ph.

Zamjenik ravnatelja/direktora:  Salem Hodžić, dipl.ecc.  

Kralja Tvrtka 18 Novi Travnik

 Tel:  030 792 718   030 790 816

e-mail:  zzozsb-sbk@tel.net.ba 

 

Poslovnice